Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Ludmiła Gryga-Lewandowska & Marta Flek Spółka Cywilna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bytomskiej 7/2, 44-100 Gliwice.
Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kancelaria@adwokatgliwice.com oraz telefonicznie i faksem na nr: 32 238 90 25
Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych – adw. Marta Flek, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: kancelaria@adwokatgliwice.com telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.
 Będziemy  przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
5.  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
8. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych  
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.  Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
11. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
12. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.