W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach o:

 

 • zapłatę,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • zawarcie, zmianę, wykonanie, rozwiązanie, stwierdzenie nieważności umów i roszczenia z tym związane,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
 • ochronę prawa własności (roszczenia o wydanie rzeczy, o zaniechanie naruszeń, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, o zwrot pobranych pożytków rzeczy i poczynionych nakładów),
 • ochronę naruszonego posiadania,
 • ochronę ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • wady oświadczeń woli, w tym uchylenie się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia,
 • eksmisję,
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • służebność drogi koniecznej,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska),
 • rękojmię za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • niedozwolone klauzule umowne (tzw. klauzule abuzywne), w tym roszczenia dochodzone przeciwko bankom (tzw. pomoc prawna frankowiczom).

Zapraszamy do kontaktu